در ﮐﯿﻒﭘﻮل ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی آﯾﻨﺪه اﯾﻦﺷﺮﮐﺖ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪهﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﺰار ش ﻫﺎﺑﻪ 2ﻣﯿﻠﯿﻮنﺛﺒﺖ ﻧﺎمﺑﺮا ی ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦﯾﮏ ﻓﺸﺎر و ﮐﺸﺶ ﻃﻮﻻﻧﯽﺑﻮده اﺳﺖ

راﺑﯿﻨﻬﻮد و ﮐﺮﯾﭙﺘﻮ، اﻣﺎﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽﺑﻮد

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮا ﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﯾﻨﺠﺎ ﺻﺎدق اﺳﺖﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

اﺳﮑﺮولﺑﻪ

ﺑﺎﻻ

ﻣﻄﺎﻟﺐﻣﺤﺼﻮﻻﻣﺮﺗﺒﻂCardano (ADA)تSa| Khﻣﯽﺗﻮاﻧﺪﺑﻪ 0.40دﻻرﺑﺎزﮔﺮدد -اﻣﺎ ﻫﻨﻮز 0.68دﻻر ارﺗﻘﺎ https ://www..com/fee d ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ

ﺳﻮﻻﻧﺎ NFTاﺧﯿﺮاً روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. |ﻣﻨﺒﻊ: SOL-USDدر TradingView.com در ﻣﯿﺎنﺳﮑﻮ ت،ﺳﻮﻻﻧﺎ درﺧﺸﯿﺪه اﺳﺖ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﺟﻮدﯾﮏﺑﺎزار ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﮐﻞ، ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮنی ﺟﺎﻣﻌﻪ NFTﺑﻪﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ

روزﻫﺎ ی اﺧﯿﺮﺑﺪون ﺷﮏﺳﻮﻻﻧﺎ راﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ،ﺑﻪ ﻟﻄﻒﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ Okay Bearsﮐﻪﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ آن ﺣ ﺲ “ﺗﺴﺨﯿﺮ” را دارﻧﺪﺑﻪ. ﻣﻌﻨﺎ ی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺎ ﻧﺎم “ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﺳﻮﻻﻧﺎ”

ﻧﮕﺎ ﻫﯽﺑﻪ “ﻣﯿﻨﺘﯽﺗﺎزه”.

اﮔﺮﺑﺎزار ﻧﺰوﻟﯽ ﮐﺮﯾﭙﺘﻮ را ﻃﯽ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ، ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ

ﺗﺠﺮﺑﻪﯾﮑﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﺎ-ﺷﺎﯾﺪﺷﺮوعﯾﮏ. ﻣﺎﺗﻈﺎ ﻫﺮﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﻧﺨﻮا ﻫﯿﻢ ﮐﺮد

آﻧﭽﻪ ﻓﺮداﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺎﺗﻔﺎو ت اﺳﺎﺳﯽ زﯾﺎد ی در اﻃﺮاف ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ

ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز NFTﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ 6ﻣﺎهﭘﯿﺶ درﺑﺎزار وﺟﻮد دارد.

ﺣﺠﻢﺗﺎﺑﻪ اﻣﺮوز 93درﺻﺪ ﮐﺎ ﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ

ﻣﻦ اﯾﻦ را ازﺳﺎل 2017ﭼﻨﺪﯾﻦﺑﺎر دﯾﺪه ام، ﮔﺎ ﻫﯽ اوﻗﺎ ﺗﺎت ٪99ﺑﺪ اﺳﺖ. ﻣﺎ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ،

ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزو ﺑﺎی nft ﻫﺎ ی ﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ راﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ

ﮔﺎوﺑﻌﺪ ی ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮا ﻫﻢﺑﻮد، ﺷﻤﺎ آﻧﻮن ﺧﻮا ﻫﯿﺪﺑﻮد؟ pic.twitter.com/83tWrDK8Wm

— poopie (Jordan Castro) (@poopie) 17ﻣﻪ 2022

کلام آخر :

خیلی ممنونیم که این مقاله رو مطالعه کردید . شما می توانید نظرات خود را در قسمت پایین صفحه وارد کنید . همچنین اگر تصمیم به خرید بیت کوین در داخل ایران دارید می توانید از بهترین صرافی ایرانی اکس نوین خرید کنید و روی عبارت آن کلیک کنید . همچنین برای اطلاع از آخرین قیمت بیت کوین می توانید روی عبارت آن کلیک کنید . همچنین اگر خارج از ایران هستید می توانید از صرافی بایننس ارز های دیجیتال خود را تهیه کنید .