ﻗﯿﻤﺖﺑﻪﺑﺎﻻ ی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ 30000دﻻر ی ﺻﻌﻮد ﮐﺮد. ﺣﺮﮐﺘﯽﺑﺎﻻﺗﺮ ازﺳﻄﺢ اﺻﻼﺣﯽ ﻓﯿﺐ 50%آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎ ﻫﺶ اﺻﻠﯽ از ﻧﻮﺳﺎن 31,390دﻻرﺑﻪﭘﺎﯾﯿﻦ 29,060دﻻرﺑﻮدﺑﺎ. اﯾﻦ ﺣﺎل، ﮔﺎو ﻫﺎﺑﺮا ی ﻣﺎﻧﺪن در ﻋﻤﻞﺑﺎﻻ ی 30500دﻻرﺗﻼ ش ﮐﺮدﻧﺪ

ﻣﻨﻄﻘﻪ

در ﻧﺰدﯾﮑﯽﺳﻄﺢ 30600دﻻر وﺳﻄﺢ اﺻﻼح ﻓﯿﺐ 61.8درﺻﺪﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻮاﺟﻪﺷﺪ

آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎ ﻫﺶ اﺻﻠﯽ از ﻧﻮﺳﺎن 31,390دﻻرﺑﻪﭘﺎﯾﯿﻦ 29,060دﻻر.

ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏﺑﻪﺳﻄﺢ 30000دﻻر و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮکﺳﺎده 100ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﯾﮏ ﺧﻂ روﻧﺪ ﺻﻌﻮد ی ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺑﻪ 29650دﻻر در ﺣﺎلﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮ ی اﺳﺖ

در ﻧﻤﻮدارﺳﺎﻋﺘﯽ ﺟﻔﺖ BTC/USD.ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻮر ی ﻧﺰدﯾﮏﺑﻪﺳﻄﺢ 30600دﻻر اﺳﺖ.

ﻣﻨﺒﻊ: BTCUSDدر TradingView.com

ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺻﻠﯽﺑﻌﺪ ی ﻧﺰدﯾﮏﺑﻪﺳﻄﺢ 31350دﻻر اﺳﺖ. ﺣﺮﮐﺖ واﺿﺢﺑﺎﻻ ی

ﺳﻄﻮح ﻣﻘﺎوﻣﺖ 31300دﻻر و 31350دﻻر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ ی را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ

ﻣﺪ ت، اﺻﻄﻼح. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﻌﺪی ی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏﺑﻪﺳﻄﺢ 32000دﻻرﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪﺑﺎﻻﺗﺮ از آن اﺳﺖ

ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖﺗﺎ 33200دﻻر اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﺑﺪ.

اﺳﮑﺮولﺑﻪ
اﻓﺖﺗﺎزه درﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ؟

ﺑﺎﻻ

اﮔﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺪﺳﺮﻋﺘﯽﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ 30600دﻻر ی راﺑﻪ دﺳﺖ آورد، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﯾﮏﺳﻄﺢﮐﺎ ﻫﺶ29650ﻣﺤﺼﻮﻻدﻻراﺳﺖت. Sa Kh ارﺗﻘﺎ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ. ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﻮر ی درﺳﻤﺖ ﻧﺰوﻟﯽfee dﻧﺰدﯾﮏcom/ﺑﻪ.https://www.

ارﺗﻘﺎ د ﻫﯿﺪ

ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽﺑﻌﺪ ی ﻧﺰدﯾﮏﺑﻪﺳﻄﺢ 29150دﻻر اﺳﺖ.ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺑﺴﺘﻪوﺷﺪن ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻨﻔﯽ

زﯾﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ 29150دﻻر ی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖﺑﻪ ﮔﺎو ﻫﺎ ﻓﺸﺎر وارد ﮐﻨﺪ. در ﻣﻮرد ذﮐﺮﺷﺪه، ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪﺗﺎﺳﻄﺢ 28000

دﻻر ﮐﺎ ﻫﺶﯾﺎﺑﺪ.

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ی ﻓﻨﯽ:

کلام آخر :

خیلی ممنونیم که این مقاله رو مطالعه کردید . شما می توانید نظرات خود را در قسمت پایین صفحه وارد کنید . همچنین اگر تصمیم به خرید بیت کوین در داخل ایران دارید می توانید از بهترین صرافی ایرانی اکس نوین خرید کنید و روی عبارت آن کلیک کنید . همچنین برای اطلاع از آخرین قیمت بیت کوین می توانید روی عبارت آن کلیک کنید . همچنین اگر خارج از ایران هستید می توانید از صرافی بایننس ارز های دیجیتال خود را تهیه کنید .