ﺣﻤﺎم ﺧﻮن ﮐﺮﯾﭙﺘﻮ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد، زﯾﺮاﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ 13درﺻﺪ ﮐﺎ ﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪﺑﻪﯾﮏ

درﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮ از آﻧﭽﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﺗﺠﺮﺑﻪﺷﺪﺑﺎ.ﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﯾﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ

ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻟﮕﻮ ی ﻣﻬﺎﺟﺮ ت درﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران رﻣﺰارزﺛﺒﺖﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا آﻧﻬﺎﺑﻪ دﻧﺒﺎلﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﭘﻨﺎ ﻫﮕﺎه اﻣﻦ. اوﻟﯿﻦ ﻣﻮرد،ﭘﺮوازﺑﻪﺳﻮ ی اﺳﺘﯿﺒﻞ ﮐﻮﯾﻦ ﻫﺎﺑﺮا ﭘﻮﺷﺶی ازﺑﯽﭘﺎﯾﺎنﺑﻮد

اﺳﮑﺮولﺑﻪ

ﺑﺎﻻ

ﺗﻠﻔﺎ تﺑﺎ. اﯾﻦ ﺣﺎل،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻧﮕﺎهﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارانﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﻮج دوﺑﺎره در اﯾﻦ ﻣﻮردﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻ ت feedارﺗﻘcom/ﺎدﻫﯿﺪ.Sa Kh https ://www.n ewsbtc ﺑﻪﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻫﺠﻮم ﻣﯽ آورﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚو اﻓﺰﯾﺶاﺗﺴﻠﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦﺳﻠﻄﻪ را دوﺑﺎرهﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

اﯾﻦ ﮐﺎ ﻫﺶ رو ی ﻫﻤﻪ ارزﻫﺎ ی دﯾﺠﯿﺘﺎل درﺑﺎزارﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ د ﻫﺪ

ﺑﺮﺧﯽﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان زﻣﺎنﺑﺪﺗﺮ ی از آن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. آﻟﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻫﺎ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻮﭼﮏ آﻟﺖﮐﻮﯾﻦ ﻫﺎ ی ﮐﭗ، ﻃﺒﻖ اﻧﺘﻈﺎرﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮر راﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪﺑﯿﺖ. ﮐﻮﯾﻦ در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از اﯾﻦ

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ | ﻫﺶرﯾﺖ اﺗﺮﯾﻮمﺑﻪﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ، آﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد؟

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل از ﻧﻈﺮ ارز شﺑﺎزار در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 13درﺻﺪ از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎ ﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ

آن را ازﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺠﺪدﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮدﺑﺮﺑﺎزار، دﺳﺖ زدنﺑﻪﯾﮏﺑﺎزار ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﮑﺮد

ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦﺳﻄﺢﺷﺶ ﻣﺎ ﻫﻪ اﮐﻨﻮن در 44.4درﺻﺪﺗﺴﻠﻂ اﺳﺖ و از آن زﻣﺎنﺗﺎﮐﻨﻮنﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﺒﻮده اﺳﺖ اﮐﺘﺒﺮ 2021.

ﺗﺴﻠﻂ BTCﺑﺎزﮔﺸﺖ |ﻣﻨﺒﻊ: Arcane Research

ﻋﻤﺪﺗﺎً ﮐﺎ ﻫﺶﺗﻤﺎﯾﻞﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارانﺑﻪﺳﻤﺖ ﻣﻨﻔﯽﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردﺑﻮده اﺳﺖ

ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ در ﻫﺪاﯾﺖﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارانﺑﻪﺳﻤﺖﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻟﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻫﺎ درﺑﺎزار ﭼﮑﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارانﺑﻪ دﻧﺒﺎلﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد آﻧﻬﺎﯾﮏﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﺳﺖ. ﺷﺮط اﻣﻦﺗﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺑﺎﺳﮑﻪ ﻫﺎ ﺑﺎیﺳﻘﻒ ﮐﻤﺘﺮ.

کلام آخر :

خیلی ممنونیم که این مقاله رو مطالعه کردید . شما می توانید نظرات خود را در قسمت پایین صفحه وارد کنید . همچنین اگر تصمیم به خرید بیت کوین در داخل ایران دارید می توانید از بهترین صرافی ایرانی اکس نوین خرید کنید و روی عبارت آن کلیک کنید . همچنین برای اطلاع از آخرین قیمت بیت کوین می توانید روی عبارت آن کلیک کنید . همچنین اگر خارج از ایران هستید می توانید از صرافی بایننس ارز های دیجیتال خود را تهیه کنید .