درﺳﻤﺖ روﺷﻦﺗﺮ،ﺑﺎﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ

ﺑﺮاو ی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرداﻧﻮ، اوﻟﯿﻦ روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶﺑﻬﺒﻮد ی اﺳﺖ. در واﻗﻊ، ﻗﯿﻤﺖ ADAاﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ 0.687دﻻرﺑﺮﺳﺪ وﺗﺎ 0.915دﻻر اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﺑﺪ.

ارز ش ﮐﻞﺑﺎزار ADA 18.09ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﻧﻤﻮدار روزاﻧﻪ |ﻣﻨﺒﻊ:

TradingView.com

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرداﻧﻮ در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺖﺷﺪﯾﺪ ی را ﻣﺘﺤﻤﻞﺷﺪ، اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖﺷﺪ

ﺑﺮا ﺑﻬﺒﻮدی ی و رﺳﯿﺪنﺑﻪ 0.613دﻻر در 16ﻣﯽ. در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل، Cardanoدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎل ﻟﺮز ش اﺳﺖ.

ﭘ ﺲ از اﻓﺰاﯾﺶ 4درﺻﺪ ی آن ﮐﺎ ﻫﺶﯾﺎﻓﺖ.

اﺳﮑﺮولﺑﻪ

ﺑﺎﻻ

ﻣﻄﻠﺐﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ی ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ| ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ 1آﻟﺘﮑﻮﯾﻦﺑﻪﺳﺨﺘﯽﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﺪ –آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻcom/feedت . www.Sa Khارﺗﻘﺎhttps:// ﮐﺎرداﻧﻮ؟

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ، دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﯾﮏ ﺟﻬﺶﺳﻪ روزه راﭘﺸﺖﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ. در

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻬﻨﮓﺑﺮا ی ﮐﺎرداﻧﻮ ﻣﺸﺎ ﻫﺪهﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن د ﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف در ﺟﻬﺖ ﻗﯿﻤﺖﺑﻮد.

Cardano TVLﺣﺪود 174.74ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖﺑﻪ ﻧﻈﺮﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ، اﻣﺎﯾﮏﭘﺮ شﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ زﯾﺮاﺑﻪ ﻃﻮرﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﮐﺎ ﻫﺶ اﺳﺖ

اوج TVLآنﺑﺎ 434.74ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر درﺳﻪ ﻣﺎ ﻫﻪ اولﯾﺎ 28ﻣﺎرس.

ﺗﻔﺎو ت ﮐﺎرداﻧﻮﺑﺎﺳﺎﯾﺮ آﻟﺖ ﻫﺎ آﻧﻬﺎﺑﺮا ی اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽﭘﻮل ﻣﯽ د ﻫﻨﺪ.

اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرداﻧﻮ ﻓﻘﻂﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺸﻖﺑﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ و

ﻓﻠﺴﻔﻪﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻮ ی اﺳﺖ و در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ.

https://t.co/cRdnmGZPZz

—ﭼﺎرﻟﺰ ﻫﺎﺳﮑﯿﻨﺴﻮن (@IOHK_Charles) 16ﻣﻪ 2022

ﭘﺮﭼﻢ ﮐﺎرداﻧﻮ در ﻗﻠﻪ اورﺳﺖ

ﭼﺎرﻟﺰ ﻫﺎﺳﮑﯿﻨﺴﻮن،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮐﺎرداﻧﻮ،ﺑﺎ ﺻﺪا ﺑﻠﻨﺪی و ﻣﻔﺘﺨﺮ اﺳﺖ ﮐﻪﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ

ﻗﻠﻪ اورﺳﺖ اوﺑﻪ وﺟﺪ آﻣﺪهﺑﻮد

کلام آخر :

خیلی ممنونیم که این مقاله رو مطالعه کردید . شما می توانید نظرات خود را در قسمت پایین صفحه وارد کنید . همچنین اگر تصمیم به خرید بیت کوین در داخل ایران دارید می توانید از بهترین صرافی ایرانی اکس نوین خرید کنید و روی عبارت آن کلیک کنید . همچنین برای اطلاع از آخرین قیمت بیت کوین می توانید روی عبارت آن کلیک کنید . همچنین اگر خارج از ایران هستید می توانید از صرافی بایننس ارز های دیجیتال خود را تهیه کنید .