اﻧﺠﻤﻦ. اﻇﻬﺎرا ت او ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻣﺎﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﻢ«،ﺑﻪرﻏﻢ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﮐﻪ ADAدر روزﻫﺎ ی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد، ﻗﻄﻌﺎً ﮔﻮﯾﺎ ی ﺧﻮ شﺑﯿﻨﯽ اوﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎرداﻧﻮ ﻣﻔﺘﺨﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ا ی ﻗﻮ ی و ﻣﺘﻌﻬﺪ دارد

از 3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﻀﻮ و ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖﺗﻮﮐﻦ. ﻫﺎ ﺑﻮﻣﯽی ﮐﺎرداﻧﻮ ﻧﯿﺰﺑﺎﻻ رﻓﺘﻨﺪ

ﺑﻪ 4.7ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻦ، ﮐﺎرداﻧﻮ ازﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮ ی 13ﺗﺎﮐﻨﻮن 20ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻرﺑﯿﺸﺘﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ. TVLآن از 18ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭼﻨﺪ روزﭘﯿﺶﺑﻪ 137ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در 16ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ-ﺗﻐﯿﯿﺮ 6درﺻﺪ ی TVLدر ﻋﺮض 24ﺳﺎﻋﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮﺟﺴﺘﻪ از ،Coinbaseﻧﻤﻮدار از TradingView.com

از و بﺳﺎﯾﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ

TA:ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶﺗﺎزه ا ی دارد اﻣﺎ اﯾﻦﺳﻄﺢ اﺳﺖ

ﮐﻠﯿﺪ

ﻋﻼﻣﺖﮔﺬارﺑﻪیﻋﻨﻮانﺧﻮاﻧﺪهﺗﻮﺳﻂﻧﺸﺪه – Aayush Jindal – 6d ago

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

اﺳﮑﺮولﺑﻪ

ﺑﺎﻻ

ارﺗﻘﺎ د ﻫﯿﺪ

ارﺗﻘﺎ د ﻫﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻ ت Sa Kh

کلام آخر :

خیلی ممنونیم که این مقاله رو مطالعه کردید . شما می توانید نظرات خود را در قسمت پایین صفحه وارد کنید . همچنین اگر تصمیم به خرید بیت کوین در داخل ایران دارید می توانید از بهترین صرافی ایرانی اکس نوین خرید کنید و روی عبارت آن کلیک کنید . همچنین برای اطلاع از آخرین قیمت بیت کوین می توانید روی عبارت آن کلیک کنید . همچنین اگر خارج از ایران هستید می توانید از صرافی بایننس ارز های دیجیتال خود را تهیه کنید .