ارﺗﻘﺎ د ﻫﯿﺪ

ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﻤﺎﯾﺖ 29600دﻻر درﺑﺮاﺑﺮ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖﺑﯿﺖ. ﮐﻮﯾﻦﺑﺎﯾﺪﭘﺎکﺷﻮد

ﻣﻘﺎوﻣﺖ 31350دﻻر ﺑﺮای یﺷﺮوعﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ.

ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ﺣﺎلﺗﻼ شﺑﺮا ی اﻓﺰاﯾﺶﺷﺘﺎ ﺑﺎﻻب ی 30500دﻻر و 30600دﻻر اﺳﺖ.

ﻗﯿﻤﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺑﻪﺳﻄﺢ 30000دﻻر و 100ﺳﺎﻋﺖﺳﺎده ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک

ﯾﮏ ﺧﻂ روﻧﺪ ﺻﻌﻮد ی ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺑﻪ 29650دﻻر در ﺣﺎلﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮ ی اﺳﺖ

ﻧﻤﻮدارﺳﺎﻋﺘﯽ ﺟﻔﺖ )BTC/USDﻓﯿﺪ داده از Kraken).

اﯾﻦ ﺟﻔﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪﺷﺘﺎ ب ﺻﻌﻮد ﺑﻪی دﺳﺖﺑﯿﺎورد اﮔﺮ ﻧﺰدﯾﮑﯽﺑﺎﻻﺗﺮ از آنﺑﺎﺷﺪ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ 31350دﻻر ی

ﻗﯿﻤﺖﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ﺣﺎلﺗﺜﺒﯿﺖ اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ 29000دﻻر ی ﺣﻤﺎﯾﺖﭘﯿﺪا ﮐﺮد و اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ ی را آﻏﺎز ﮐﺮد.

ﺣﺮﮐﺖ واﺿﺤﯽﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ 29500دﻻر ی و 100ﺳﺎﻋﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮکﺳﺎده

کلام آخر :

خیلی ممنونیم که این مقاله رو مطالعه کردید . شما می توانید نظرات خود را در قسمت پایین صفحه وارد کنید . همچنین اگر تصمیم به خرید بیت کوین در داخل ایران دارید می توانید از بهترین صرافی ایرانی اکس نوین خرید کنید و روی عبارت آن کلیک کنید . همچنین برای اطلاع از آخرین قیمت بیت کوین می توانید روی عبارت آن کلیک کنید . همچنین اگر خارج از ایران هستید می توانید از صرافی بایننس ارز های دیجیتال خود را تهیه کنید .